X Zavrieť

Štatút bonusovej schémy – viac kôl
 

Definícia aktivity Tipuj šport a zbieraj voľné spiny:

  • Tipuj ľubovoľnú stávku na zápas Everton - Liverpool a/alebo Manchester Utd. - Arsenal a získaj 20 voľných spinov.
  • Podmienkou zapojenie sa do aktivity je uzatvoriť stávku s minimálnym vkladom 10 € a minimálnym kurzom 1,50
  • Stávka na zápas musí byť natipovaná SÓLO.
  • Stávka na zápas môže byť natipovaná ako predzápasová aj LIVE (systémové stávky sa nepočítajú).
  • Výhernosť tiketu nie je podmienkou zisku bonusu, stávka však musí byť korektne vyhodnotená (nesmie byť zrušená, ani predaná).
  • Bonus je možné získať iba jedenkrát za každý zápas.
  • Spiny je možné použiť v hre Respin Joker a koeficient jedného spinu je 0,20.                                             

 

CHCEM TIPOVAŤ

 

 

„LOTÉRIOVÁ DRUHÁ ŠANCA“

Preambula

Tento štatút bonusovej schémy „eTIPOS druhá šanca“ (ďalej aj ako “aktivita“) je záväzným dokumentom, ktorý v súlade so Všeobecnými obchodnými podmienkami upravujúcimi vzťah medzi prevádzkovateľom a hráčom (ďalej aj ako “Všeobecné obchodné podmienky“) upravuje pravidlá tejto aktivity a určuje podmienky jej riadneho priebehu (ďalej aj ako “štatút“).

I. Organizátor aktivity

Vyhlasovateľom a organizátorom tejto aktivity je spoločnosť TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s., so sídlom Brečtanová 1, 830 07 Bratislava, IČO: 31 340 822, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 499/B (ďalej aj ako “organizátor“).

II. Podmienky účasti

Tejto aktivity sa môže zúčastniť každá fyzická osoba, ktorá:

a) dovŕšila 18 rokov veku a je plne spôsobilá na právne úkony,

b) nie je zapísaná v registri vylúčených osôb,

c) v čase trvania tejto aktivity má zriadené hráčske konto s plnou funkcionalitou na www.tipos.sk v sekcii etipos v súlade so Všeobecnými obchodnými podmienkami a,

d) súhlasí s podmienkami tejto aktivity;

(ďalej aj ako “hráč“).

III. Trvanie aktivity

Táto aktivita je časovo ohraničená a prebehne na www.tipos.sk v sekcii etipos, resp. na www.eTIPOS.sk vo viacerých samostatných kolách, od zverejnenia na www.tipos.sk v sekcii etipos, resp. na www.eTIPOS.sk do 31. 12. 2021. Aktivita bude pozostávať z viacerých samostatných kôl, pričom každé kolo aktivity bude časovo limitované. Organizátor si vyhradzuje právo túto aktivitu alebo jej jednotlivé kolá kedykoľvek a bez náhrady prerušiť alebo zrušiť.

IV. Pravidlá aktivity

1. Tejto aktivity sa môže zúčastniť každý, kto na etipos.sk splní podmienky účasti uvedené v čl. II tohto štatútu.

2. Hráč svojou účasťou v aktivite prejavuje svoj súhlas s jej podmienkami a pravidlami stanovenými v tomto štatúte.

3.Hráč internetovej herne a kasína na eTIPOS.sk (ďalej len „herňa“), hrajúci hru alebo skupinu hier definovanú vo vyhlásení jednotlivého kola, získava nárok na odmenu v podobe jednorazového bonusu ako vkladu na stávky v herni alebo bonusu získaného z otočenia voľného spinu, ktoré obdrží po splnení podmienok určených v tomto štatúte definovanú podľa čl. IV. bod 4 tohto štatútu (ďalej aj ako „bonus“), v prípade, že splní všetky podmienky podľa bodu 4 tohto článku štatútu a všetky ostatné podmienky tejto aktivity.

4. Hráčovi vzniká nárok na bonus v dobe trvania jedného kola aktivity podľa nasledovných podmienok:

- hráč splní požadovaný definovaný parameter (napríklad počet stávok alebo výška vkladu na stávky) v hre/hrách definovaných vo vyhlásení.

V každom vyhlásenom kole aktivity platí obmedzenie maximálnou možnou hodnotou získaného bonusu v eurách. 

Bonusy definované v jednotlivom hracom kole môžu byť hráčovi priznané v prípade splnenia podmienok na ich získanie v definovanom hracom období (hracom kole) len jedenkrát.

Príklad 1: Ak hráč zahrá (kúpi si) vo vyhlásenom období 10 a viac tipov číselnej lotérie Eurojackpot (napr. 12 tipov na Eurojackpot) získa odmenu v podobe bonusu na hranie e-Žrebu danej emisie (hry) (napr. bonus na hranie eŽrebu – Millionaires Club, ktorý ma cenu 7 EUR).

Príklad 2: Hráč môže získať možnosť voľného spinu do hry definovanej vo vyhlásení súťaže. 

Spôsob určenia odmeny: hodnoty bonusu po vykonaní 1 voľného spinu v hre:

a) hráč vykoná voľné otočenie valcov v definovanej hre (free spin, hráč stlačí tlačidlo spin (TOČ) v hre) do konca týždňa, v ktorom voľné otočenia obdržal a ďalej podľa podmienok uvedených v tomto štatúte;

b) v prípade vygenerovania hernej línie s výhernými symbolmi, ktorá je určená v hernom pláne internetových hier organizátora ako výherná, je hodnota bonusu (na použitie v herni do sekcie určenej definíciou, napr. Kasíno) určená násobkom koeficientu voľného spinu v hodnote 0,10 v danej hre a znásobujúcou hodnotou určenou výhernou štruktúrou (výhernou tabuľkou) daného výherného prístroja pri vygenerovaní (vytočení) tejto výhernej línie s výhernými symbolmi podľa ustanovení herného plánu internetových hier organizátora (napr. 50x); pričom však platí obmedzenie maximálnou možnou hodnotou získaného bonusu na použitie v herni v definovanej sekcii v eurách za jedno otočenie (1 voľný spin) a to hodnotou získaného bonusu vo výške 50,- EUR;

c) Príklad: 0,10 (koeficient jedného voľného spinu) x 50 (znásobujúca hodnota pri vygenerovaní určenej výhernej línie s výhernými symbolmi po vykonaní voľného spinu v hre podľa legendy výhier) = samostatný bonus 5 EUR na použitie v herni v sekcii Kasíno;

d) Príklad: 0,10 (koeficient jedného voľného spinu) x 10 000 (znásobujúca hodnota pri vygenerovaní určenej výhernej línie s výhernými symbolmi po vykonaní voľného spinu v hre podľa legendy výhier) = samostatný bonus 50 EUR na použitie v herni v definovanej sekcii;

e) Voľné spiny je možné použiť v lehote do 5 dní odo dňa ich obdržania podľa podmienok uvedených v tomto štatúte. Hráč musí vykonať voľné otočenia v definovanej hre (free spin, hráč stlačí tlačidlo spin (TOČ) v hre) do 5 dní odo dňa ich obdržania; v opačnom prípade strácajú pridelené voľné spiny platnosť a budú hráčovi odpísané z jeho hráčskeho konta.

5. Nárok hráča na účasť v jednom hracom kole aktivity môže vzniknúť hráčovi za podmienok tohto štatútu iba jedenkrát.

6. Nárok na účasť v aktivite zaniká v momente ukončenia aktivity podľa čl. III. tohto štatútu, pričom platí, že nárok na účasť v jednotlivom kole aktivity zaniká v momente ukončenia jednotlivého kola aktivity.

7. Bonus podľa bodu 4 tohto článku štatútu bude hráčovi pripísaný na hráčske konto (navýšením stavu hráčskeho konta) do 5 pracovných dní od splnenia všetkých podmienok na vznik nároku na tento bonus podľa tohto štatútu. Bonus podľa tohto štatútu je možné použiť výlučne na určené hazardné hry v internetovej herni (t.j. v určených internetových hrách), a to tých, ktoré sú uvedené v definícii, a to za podmienok určených Všeobecnými obchodnými podmienkami a týmto štatútom.

8. Z použitia bonusu ako vkladu do hazardnej hry (internetovej hry) v internetovej herni sú vylúčené hazardné hry (internetové hry): ruletové hry, všetky pokerové turnaje a rovnako všetky Texas Hold’em stoly.

9. Pripísaný bonus sa pri vkladoch do určených hazardných hier (internetových hier), v ktorých je možné ho využiť, čerpá prednostne zo stavu hráčskeho konta (pred inými prostriedkami na hráčskom konte).

10. Bonus je platný, t.j. je možné ho využiť v súlade s týmto štatútom najneskôr do 30 dní odo dňa pripísania na hráčske konto, pričom ak v určenej dobe bonus nie je využitý, bude organizátorom odpísaný zo stavu hráčskeho konta. Organizátor môže rozhodnúť, že v špecifických prípadoch (napr. z osobitných technických dôvodov) je možné bonus využiť v lehote určenej vo vyhlásení jednotlivého kola organizátorom.

11. Zostatok bonusu (vo výške nevyčerpaného kreditu na hráčskom konte) nie je možné nijako prevádzať, a to ani na bankový účet hráča, použitie a prevody bonusov sa spravujú Všeobecnými obchodnými podmienkami a týmto štatútom.

12. Získaný bonus nie je možné pripísať na hráčske konto, ktoré je zablokované alebo zrušené.

13. Bonus nie je možné vymeniť za iné tovary a/alebo služby organizátora alebo akejkoľvek tretej osoby a môže byť použitý výlučne v súlade so Všeobecnými obchodnými podmienkami a týmto štatútom. Organizátor nehradí hráčom žiadne náklady, ktoré im vzniknú v súvislosti s ich účasťou v aktivite a nadobudnutím bonusu. Organizátor nezodpovedá za žiadne škody vzniknuté v súvislosti s neuplatnením, neprevzatím, neprijatím, zrieknutím sa, resp. nevyužitím bonusu, ak zo všeobecne záväzných právnych predpisov nevyplýva inak. Organizátor nie je zodpovedný za funkčnosť internetového spojenia, ani za žiadne služby, ktoré neprevádzkuje sám alebo za pomoci spolupracujúcich tretích osôb, ak zo všeobecne záväzných právnych predpisov nevyplýva inak.

14. Bonus je predmetom dane z príjmov v zmysle § 8 ods. 1 písm. i) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov; daň hradí hráč, s výnimkou bonusu v hodnote neprevyšujúcej sumu 350 eur (slovom tristopäťdesiat eur), ktorý je v súlade s § 9 ods. 2 písm. m) vyššie uvedeného zákona o dani z príjmov oslobodený od dane. Ak hodnota bonusu presiahne sumu 350 eur (slovom tristopäťdesiat eur), do základu dane daňovníka sa zahrnú len príjmy presahujúce určenú sumu. Hodnotu bonusu oznámi organizátor hráčovi pri nadobudnutí bonusu.

V. Porušenie podmienok aktivity

1. Bonus môže získať iba hráč, ktorý dodržiava Všeobecné obchodné podmienky a splnil všetky podmienky podľa tohto štatútu na získanie bonusu. V prípade, že hráč poruší Všeobecné obchodné podmienky a/alebo poruší akékoľvek ustanovenie tohto štatútu a/alebo nesplní podmienky štatútu na vznik bonusu do času pripísania bonusu na hráčske konto stráca nárok na účasť v aktivite, resp. na bonus. Organizátor hráčovi v takomto prípade na jeho hráčske konto bonus nepripíše a môže hráča vylúčiť z ďalších marketingových aktivít organizátora.

2. V prípade, že hráč porušil Všeobecné obchodné podmienky a/alebo porušil akékoľvek ustanovenie tohto štatútu po pripísaní bonusu na hráčske konto stráca nárok na ďalšiu účasť v aktivite a organizátor môže hráčovi pripísaný bonus a výhry získané vkladom z tohto bonusu odobrať. Organizátor zároveň môže hráča vylúčiť z ďalších marketingových aktivít organizátora.

3. Organizátor si vyhradzuje právo pri akomkoľvek zneužití tejto aktivity hráčom, odňať bonus alebo vylúčiť hráča z ďalších marketingových aktivít organizátora.

4. Organizátor aktivity si vyhradzuje pre prípady podozrenia z porušovania štatútu, najmä pre prípady podvodného konania v rozpore s dobrými mravmi a získavania bonusov v rozpore s podmienkami alebo dobrými mravmi, zneužívania mechanizmu a výhod aktivity, právo zablokovať hráčske konto hráča až do prešetrenia prípadu a po potvrdení porušenia štatútu hráčom právo hráča vylúčiť z aktivity a právo postupovať podľa predchádzajúcich bodov čl. VI. tohto štatútu, a to aj so spätnou účinnosťou.

VI. Osobné údaje

Podľa tohto štatútu dochádza k spracúvaniu osobných údajov osoby, ktorá sa zúčastnila aktivity. Prevádzkovateľom v prípade takéhoto spracúvania osobných údajov je organizátor. Všetky informácie k spracúvaniu osobných údajov sú dostupné na webovej stránke organizátora www.tipos.sk v sekcii Ochrana súkromia. Rovnako je možné informácie k spracúvaniu osobných údajov vyžiadať u organizátora a požiadať o ich doručenie na e-mailovú adresu uvedenú v rámci zriadeného hráčskeho konta.

VII. Zverejnenie štatútu

Tento štatút bude zverejnený na www.tipos.sk v sekcii etipos, resp. na www.eTIPOS.sk a zároveň dostupný u organizátora tejto aktivity.

VIII. Osobitné a záverečné ustanovenia

1. Účasť v aktivite je dobrovoľná. Účasťou v aktivite vyjadruje hráč zároveň svoj súhlas s pravidlami tejto aktivity podľa tohto štatútu a zaväzuje sa ich dodržiavať v plnej miere.

2. Organizátor si vyhradzuje právo rozhodovať o všetkých otázkach týkajúcich sa tejto aktivity (vrátane jej jednotlivých kôl) podľa vlastného uváženia a vyhradzuje si tiež právo v odôvodnených prípadoch kedykoľvek, bez náhrady, jednostranne obmedziť, odložiť, prerušiť, zmeniť alebo zrušiť aktivitu a jej pravidlá (vrátane jednotlivých kôl aktivity a pravidiel uvedených v oznámení).

Zverejnené 30. 12. 2020

Spoločnosť TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s. využíva za účelom zlepšovania svojich služieb technické a funkčné cookies, cookies jazykového nastavenia, cookies špecifickej funkcionality a analytické cookies, pričom používaním tejto webovej stránky vyjadrujete svoj súhlas s ich využívaním. Bližšie informácie o jednotlivých cookies nájdete v nastavení Vášho prehliadača, kde si môžete nastavenie cookies kedykoľvek zmeniť. Viac informácií.