X Zavrieť
Ej
OV

Lotériový vernostný bonus

 

Ako hrať?

  • Uzatvárajte stávky na číselné lotérie a za mesačné peňažné vklady - už od 10 000 bodov získate bonus na číselné lotérie.

  • Lotériový vernostný bonus sa vypláca vždy na začiatku mesiaca a vaše obľúbené lotérie s ním môžete hrať okamžite.

  • O obdržaní bonusu budete informovaní emailom.

Chcem hrať
 

Štatút bonusovej schémy

„Lotériový vernostný bonus“

Preambula

Tento štatút bonusovej schémy „Lotériový vernostný bonus“ (ďalej aj len ako “aktivita“) je záväzným dokumentom, ktorý upravuje pravidlá tejto aktivity a určuje podmienky jej riadneho priebehu (ďalej aj ako “štatút“).

I.   Organizátor aktivity

Vyhlasovateľom a organizátorom tejto aktivity je spoločnosť TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s., so sídlom Brečtanová 1, 830 07 Bratislava, IČO: 31 340 822, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 499/B (ďalej aj ako “organizátor“).

II.   Podmienky účasti

Tejto aktivity sa môže zúčastniť každá fyzická osoba:

   a)   ktorá dovŕšila 18 rokov veku a je plne spôsobilá na právne úkony,

   b)   v čase trvania tejto aktivity má zriadené hráčske konto s plnou funkcionalitou na https://www.etipos.sk v súlade so zverejnenými „Všeobecnými obchodnými podmienkami upravujúcimi vzťah medzi prevádzkovateľom a hráčom“,

   c)   súhlasí s podmienkami tejto aktivity;

(ďalej aj ako „hráč“).
 

III.   Trvanie aktivity

Táto aktivita je časovo ohraničená a prebehne od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019. Organizátor si vyhradzuje právo túto aktivitu kedykoľvek a bez náhrady zrušiť.
 

IV.   Pravidlá aktivity

1.   Každý hráč číselných lotérií prostredníctvom eTIPOS.sk (https://hry.etipos.sk/), ktorý splní podmienky tejto aktivity, má na základe výšky bodov získaných za hranie číselných lotérií v ukončenom kalendárnom mesiaci počas trvania tejto aktivity nárok na odmenu v podobe bonusu na hranie číselných lotérií na https://hry.etipos.sk/.

2.   Základnou podmienkou na priznanie Lotériového vernostného bonusu je získanie zodpovedajúceho počtu bodov za hranie číselných lotérií v ukončenom kalendárnom mesiaci, podľa tabuľky číslo 1:

 

Tabuľka č. 1: Odmeny za body pre Lotériový vernostný bonus

Výška získaných bodov na stávky v číselných lotériách v ukončenom kalendárnom mesiaci

Zodpovedajúca výška bonusu na číselné lotérie 

0 – 9 999 bodov

0 eur

10 000 – 19 999 bodov

5 eur

20 000 – 39 999 bodov

12 eur

40 000 – 59 999 bodov

25 eur

60 000 – 119 000 bodov

40 eur

120 000 – 199 999 bodov

80 eur

200 000 – 299 999 bodov

130 eur

300 000 – 499 999 bodov

200 eur

500 000 a viac bodov

350 eur

3.   Body hráč získava za každú peňažnú stávku na číselné lotérie (vrátane doplnkových hier JOKER) z ponuky na www.etipos.sk, v kurze 1 eur = 30 bodov. Peňažné stávky na hry e-KLUB KENO a e-BINGO nie sú bodované.

4.   Každý hráč, ktorý splní podmienky čl. IV odseku 2, má nárok iba na jeden Lotériový vernostný bonus mesačne.

5.   Každý nový kalendárny mesiac sa výška získaných bodov za stávky v číselných lotériách začína počítať od hodnoty 0 (nula) bodov.

6.   Lotériový vernostný bonus (ďalej aj ako „bonus“) bude hráčovi vložený na hráčske konto do 3 pracovných dní od začiatku kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom hráč splnil podmienku získania zodpovedajúceho počtu bodov a je možné čerpať ho okamžite po jeho pripísaní na hráčske konto. O splnení nárokov a obdržaní bonusu bude hráč informovaný emailom na adresu uvedenú v hráčskom konte.

7.   Lotériový vernostný bonus je uplatniteľný výlučne na hry v herni eTIPOS.sk v sekcii Lotérie na https://hry.etipos.sk. Z použitia sú vylúčené stávky e-KLUB KENO a e-BINGO.

8.   Bonus sa pri vkladoch na eTIPOS.sk stávky čerpá prednostne.

9.   Zostatok bonusu vo výške nevyčerpaného kreditu nie je možné previesť na bankový účet hráča.

10.   Jeden hráč smie mať len jedno komplexné hráčske konto so skutočnými peniazmi. V opačnom prípade mu môže byť priznaný bonus a výhry získané vkladom z tohto bonusu odobraté.

11.   Získaný bonus nie je možné pripísať na hráčske konto, ktoré je zablokované alebo zrušené.

12.   Organizátor si vyhradzuje právo akékoľvek zneužitie tejto aktivity sankcionovať odňatím bonusu, vylúčením hráča z ďalších marketingových aktivít, alebo až uzavretím hráčskeho konta.

13.   Bonus nie je možné vymeniť za iné tovary a/alebo služby organizátora alebo akejkoľvek tretej osoby. Na bonus nevzniká právny nárok, bonus nemožno vymáhať, a to ani prostredníctvom súdu. Organizátor nehradí hráčom žiadne náklady, ktoré im vzniknú v súvislosti s ich účasťou v marketingovej aktivite a nadobudnutím bonusu. Organizátor nezodpovedá za žiadne škody vzniknuté v súvislosti s neuplatnením, neprevzatím, neprijatím, zrieknutím sa, resp. nevyužitím bonusu. Organizátor nie je zodpovedný za funkčnosť internetového spojenia, ani za žiadne služby, ktoré neprevádzkuje sám alebo za pomoci spolupracujúcich tretích osôb.

V.   Porušenie podmienok aktivity

Ak hráč nesplní alebo poruší podmienky uvedené v tomto štatúte, stráca nárok na účasť v aktivite, resp. na bonus. Organizátor má právo hráčovi, ktorý splnil podmienky pre získanie bonusu podľa tohto štatútu, bonus nepripísať v prípade, ak takýto hráč nesplnil alebo porušil akékoľvek ustanovenie tohto štatútu.

VI.   Osobné údaje

Podľa tohto štatútu dochádza k spracúvaniu osobných údajov osoby, ktorá splnila podmienky účasti a pravidlá stanovené v tomto štatúte. Prevádzkovateľom v prípade takéhoto spracúvania osobných údajov je organizátor. Všetky informácie k spracúvaniu osobných údajov sú dostupné na webovej stránke organizátora www.tipos.sk v sekcii Ochrana súkromia. Rovnako je možné informácie k spracúvaniu osobných údajov vyžiadať u organizátora a požiadať o ich doručenie na e-mailovú adresu uvedenú v rámci zriadeného hráčskeho konta.

VII.   Zverejnenie štatútu

Tento štatút bude zverejnený na www.etipos.sk a zároveň dostupný u organizátora tejto aktivity.

VIII.   Osobitné a záverečné ustanovenia

1.   Účasť v aktivite je dobrovoľná. Účasťou v aktivite vyjadruje hráč zároveň svoj súhlas s pravidlami tejto aktivity podľa tohto štatútu a zaväzuje sa ich dodržiavať v plnej miere.

2.   Organizátor si vyhradzuje právo rozhodovať o všetkých otázkach týkajúcich sa tejto aktivity podľa vlastného uváženia a vyhradzuje si tiež právo v odôvodnených prípadoch kedykoľvek, bez náhrady, jednostranne obmedziť, odložiť, prerušiť, zmeniť alebo zrušiť aktivitu a jej pravidlá.

3.   Organizátor aktivity si vyhradzuje pre prípady podozrenia z porušovania štatútu, najmä pre prípady podvodného konania v rozpore s dobrými mravmi a získavania bonusov v rozpore s podmienkami alebo dobrými mravmi, zneužívania mechanizmu a výhod aktivity, právo hráča vylúčiť z aktivity a právo hráčovi bonus neposkytnúť, a to aj so spätnou účinnosťou.

 

Zverejnené 01. 01. 2019

 

Chcem hrať

Spoločnosť TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s. využíva za účelom zlepšovania svojich služieb technické a funkčné cookies, cookies jazykového nastavenia, cookies špecifickej funkcionality a analytické cookies, pričom používaním tejto webovej stránky vyjadrujete svoj súhlas s ich využívaním. Bližšie informácie o jednotlivých cookies nájdete v nastavení Vášho prehliadača, kde si môžete nastavenie cookies kedykoľvek zmeniť. Viac informácií.