X Zavrieť
Ej

Lotériový vernostný bonus

 

Ako hrať ?

 • Uzatvárajte stávky na číselné lotérie a za mesačné peňažné vklady - už od 10 000 bodov získate bonus na číselné lotérie.
 • Lotériový vernostný bonus sa vypláca vždy na začiatku mesiaca a vaše obľúbené lotérie s ním môžete hrať okamžite.
 • O obdržaní bonusu budete informovaní emailom.

 

Pravidlá marketingovej aktivity „Lotériový vernostný bonus“


I. Organizátor

Organizátorom marketingovej aktivity „Lotériový vernostný bonus“ je TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s., so sídlom Brečtanová 1, 830 07 Bratislava, IČO: 31 340 822, IČ DPH: SK2020341455, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vl. č. 499/B (ďalej len „organizátor“).

 

II. Podmienky účasti

Marketingovej aktivity „Lotériový vernostný bonus“ (ďalej len „aktivity“) sa môže zúčastniť každá fyzická osoba, ktorá dovŕšila 18 rokov veku, je plne spôsobilá k právnym úkonom a v čase trvania tejto aktivity má zriadené hráčske konto na https://www.etipos.sk v súlade so zverejnenými „Všeobecnými obchodnými podmienkami upravujúcimi vzťah medzi prevádzkovateľom a hráčom“.

 

III. Trvanie aktivity

Marketingová aktivita je časovo ohraničená a prebieha na https://www.etipos.sk od 1.1.2017 až do 31.12.2017. Organizátor si vyhradzuje právo aktivitu kedykoľvek a bez náhrady zrušiť.

 

IV. Pravidlá aktivity

 1. Každý hráč číselných lotérií prostredníctvom eTIPOS.sk (https://hry.etipos.sk/), ktorý splní podmienky tejto aktivity, má na základe výšky bodov získaných za hranie číselných lotérií v ukončenom kalendárnom mesiaci nárok na odmenu v podobe bonusu na hranie číselných lotérií na https://hry.etipos.sk/.
 2. Základnou podmienkou na priznanie Lotériového vernostného bonusu je získanie zodpovedajúceho počtu bodov za hranie číselných lotérií v ukončenom kalendárnom mesiaci, podľa tabuľky číslo 1:

Tabuľka č. 1: Odmeny za body pre Lotériový vernostný bonus

Výška získaných bodov na stávky v číselných lotériách v ukončenom kalendárnom mesiaci

Zodpovedajúca výška bonusu na číselné lotérie 

0 – 9 999 bodov

0 eur

10 000 – 19 999 bodov

5 eur

20 000 – 39 999 bodov

12 eur

40 000 – 59 999 bodov

25 eur

60 000 – 119 000 bodov

40 eur

120 000 – 199 999 bodov

80 eur

200 000 – 299 999 bodov

130 eur

300 000 – 499 999 bodov

200 eur

500 000 a viac bodov

350 eur

 

3. Body hráč získava za každú peňažnú stávku na číselné lotérie (vrátane doplnkových hier JOKER) z ponuky na www.etipos.sk, v kurze 1 eur = 30 bodov. Peňažné stávky na hry e-KLUB KENO a e-BINGO nie sú bodované.

4. Každý hráč, ktorý splní podmienky čl. IV odseku 2, má nárok iba na jeden Lotériový vernostný bonus mesačne.

5. Každý nový kalendárny mesiac sa výška získaných bodov za stávky v číselných lotériách začína počítať od hodnoty 0 (nula) bodov.

6. Lotériový vernostný bonus bude hráčovi vložený na hráčske konto do 3 pracovných dní od začiatku kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom hráč splnil podmienku získania zodpovedajúceho počtu bodov a je možné čerpať ho okamžite. O splnení nárokov a obdržaní bonusu bude hráč informovaný emailom na adresu uvedenú v hráčskom konte.

7.Lotériový vernostný bonus je uplatniteľný výlučne na hry v herni eTIPOS.sk v sekcii Lotérie na https://hry.etipos.sk. Z použitia sú vylúčené stávky e-KLUB KENO a e-BINGO.

8. Lotériový vernostný bonus sa pri vkladoch na stávky v číselných lotériách čerpá prednostne.

9. Zostatok kreditu vo výške nevyčerpaného Lotériového vernostného bonusu nie je možné previesť na bankový účet hráča.

10. Jeden hráč smie mať len jedno hráčske konto so skutočnými peniazmi. V opačnom prípade mu môže byť priznaný bonus a výhry získané vkladom z tohto bonusu odobraté.

11.Získaný Lotériový vernostný bonus nie je možné pripísať na hráčske konto, ktoré je zablokované alebo zrušené.

12. Organizátor si vyhradzuje právo akékoľvek zneužitie tejto aktivity sankcionovať odňatím bonusu, vylúčením hráča z ďalších marketingových aktivít alebo až uzavretím hráčskeho konta.

13. Bonus nie je možné vymeniť za iné tovary a/alebo služby organizátora alebo akejkoľvek tretej osoby. Na bonus nevzniká právny nárok, bonus nemožno vymáhať, a to ani prostredníctvom súdu. Organizátor nehradí hráčom žiadne náklady, ktoré im vzniknú v súvislosti s ich účasťou v marketingovej aktivite a nadobudnutím bonusu. Organizátor nezodpovedá za žiadne škody vzniknuté v súvislosti s neuplatnením, neprevzatím, neprijatím, zrieknutím sa, resp. nevyužitím bonusu. Organizátor nie je zodpovedný za funkčnosť internetového spojenia, ani za žiadne služby, ktoré neprevádzkuje sám alebo za pomoci spolupracujúcich tretích osôb.

14. Bonus je predmetom dane z príjmov v zmysle § 8 ods. 1 písm. i) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov; daň hradí hráč, s výnimkou bonusu v hodnote neprevyšujúcej sumu 350 eur (tristopäťdesiat eur), ktorý je v súlade s § 9 ods. 2 písm. m) vyššie uvedeného zákona o dani z príjmov oslobodený od dane. Ak hodnota bonusu presiahne sumu 350 eur (tristopäťdesiat eur), do základu dane daňovníka sa zahrnú len príjmy presahujúce určenú sumu. Hodnotu bonusu oznámi organizátor hráčovi pri nadobudnutí bonusu.

V. Osobné údaje

Organizátor marketingovej aktivity spracúva osobné údaje v súlade so zákonom122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Osobné údaje sú spracúvané v rámci IS Marketing pre účely aktívneho informovania o organizátorovi, produktoch a službách organizátora a iných subjektov. Organizátor môže spracúvať osobné údaje aj prostredníctvom sprostredkovateľov. Aktuálny zoznam sprostredkovateľov a tretích strán sa nachádza na www stránkach organizátora.

VI. Reklamácie

 1. Ak nebude hráčovi po splnení požadovaných podmienok Lotériový vernostný bonus priznaný, má možnosť uplatniť reklamáciu, obsahujúcu identifikačné údaje hráčskeho konta a popis problému, najneskôr do 15 dní od vzniku nároku na tento bonus.

 2. Hráč uplatňuje reklamáciu prostredníctvom e-mailu (reklamacie@tipos.sk, info@tipos.sk) alebo reklamačného formulára https://www.etipos.sk/Issues/CreateIssue.aspx. Takéto podanie reklamácie musí hráč potvrdiť následným doporučeným listom zaslaným na adresu prevádzkovateľa: TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s., Brečtanová 1, 830 07 Bratislava 37.

 3. Dátumom rozhodujúcim pre posúdenie plynutia začiatku reklamačnej lehoty je dátum podania listu na pošte.

 4. Výsledok reklamačného konania písomne oznámi TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s., tipujúcemu na adresu, ktorú uvedie v liste, ktorým si uplatnil reklamáciu.

   

VII. Osobitné a záverečné ustanovenia

 

Organizátor si vyhradzuje právo rozhodovať o všetkých otázkach týkajúcich sa aktivity podľa vlastného uváženia a vyhradzuje si tiež právo v odôvodnených prípadoch kedykoľvek, bez náhrady a jednostranne obmedziť, odložiť, prerušiť, zmeniť alebo zrušiť aktivitu a jej pravidlá. Organizátor aktivity si vyhradzuje právo podľa vlastného uváženia vylúčiť z aktivity ktoréhokoľvek hráča, ktorý porušil a/alebo porušuje „Všeobecné obchodné podmienky upravujúce vzťah medzi prevádzkovateľom a hráčom“ zverejnené na https://www.etipos.sk/Player/UserAgreementRaw.aspx ako i ktoréhokoľvek hráča, ktorý realizuje svoju účasť v marketingovej aktivite konaním v rozpore s dobrými mravmi.

 

 

Chcem hrať