X Zavrieť
Ej
OV

Lotériový vernostný bonus

 

Ako hrať?

 • Uzatvárajte stávky na číselné lotérie a za mesačné peňažné vklady - už od 10 000 bodov získate bonus na číselné lotérie.

 • Lotériový vernostný bonus sa vypláca vždy na začiatku mesiaca a vaše obľúbené lotérie s ním môžete hrať okamžite.

 • O obdržaní bonusu budete informovaní emailom.

Chcem hrať

Pravidlá marketingovej aktivity „Lotériový vernostný bonus“

 

Preambula

Tieto pravidlá propagačnej marketingovej aktivity „Lotériový vernostný bonus“ (ďalej aj len ako “aktivita“) sú záväzným dokumentom, ktorý upravuje pravidlá tejto aktivity a určuje podmienky jej riadneho priebehu (ďalej aj len ako “pravidlá“).

I. Organizátor aktivity

Vyhlasovateľom a organizátorom  aktivity je spoločnosť TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s., so sídlom Brečtanová 1, 830 07 Bratislava, IČO: 31 340 822, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 499/B (ďalej aj len ako “organizátor“).

II. Podmienky účasti

Aktivity sa môže zúčastniť každá fyzická osoba:

 1. ktorá dovŕšila 18 rokov veku a je plne spôsobilá na právne úkony,

 2. v čase trvania tejto akcie má zriadené komplexné hráčske konto na https://www.etipos.sk v súlade so zverejnenými „Všeobecnými obchodnými podmienkami upravujúcimi vzťah medzi prevádzkovateľom a hráčom“,

 3. súhlasí s podmienkami tejto aktivity.

III. Trvanie aktivity

Aktivita je časovo ohraničená a prebehne od zverejnenia na webových stránkach organizátora až do 31.12.2018. Organizátor si vyhradzuje právo aktivitu kedykoľvek a bez náhrady zrušiť.

IV. Pravidlá aktivity

 1. Každý hráč číselných lotérií prostredníctvom eTIPOS.sk (https://hry.etipos.sk/), ktorý splní podmienky tejto aktivity, má na základe výšky bodov získaných za hranie číselných lotérií v ukončenom kalendárnom mesiaci počas trvania tejto aktivity nárok na odmenu v podobe bonusu na hranie číselných lotérií na https://hry.etipos.sk/.

 2. Základnou podmienkou na priznanie Lotériového vernostného bonusu je získanie zodpovedajúceho počtu bodov za hranie číselných lotérií v ukončenom kalendárnom mesiaci, podľa tabuľky číslo 1 (viď tabuľka nižšie).

 3. Body hráč získava za každú peňažnú stávku na číselné lotérie (vrátane doplnkových hier JOKER) z ponuky na www.etipos.sk, v kurze 1 eur = 30 bodov. Peňažné  stávky na hry e-KLUB KENO a e-BINGO nie sú bodované.

 4. Každý hráč, ktorý splní podmienky čl. IV odseku 2, má nárok iba na jeden Lotériový vernostný bonus mesačne.

 5. Každý nový kalendárny mesiac sa výška získaných bodov za stávky v číselných lotériách začína počítať od hodnoty 0 (nula) bodov.

 6. Lotériový vernostný bonus (ďalej aj ako „bonus“) bude hráčovi vložený na hráčske konto do 3 pracovných dní od začiatku kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom hráč splnil podmienku získania zodpovedajúceho počtu bodov a je možné čerpať ho okamžite po jeho pripísaní na hráčske konto. O splnení nárokov a obdržaní bonusu bude hráč informovaný emailom na adresu uvedenú v hráčskom konte.

 7. Bonus je uplatniteľný výlučne na hry v herni eTIPOS.sk v sekcii Lotérie na https://hry.etipos.sk. Z použitia sú vylúčené stávky e-KLUB KENO a e-BINGO.

 8. Bonus sa pri vkladoch na eTIPOS.sk stávky čerpá prednostne.

 9. Zostatok bonusu vo výške nevyčerpaného kreditu nie je možné previesť na bankový účet hráča.

 10. Jeden hráč smie mať len jedno komplexné hráčske konto so skutočnými peniazmi. V opačnom prípade mu môže byť priznaný bonus a výhry získané vkladom z tohto bonusu odobraté.

 11. Získaný bonus nie je možné pripísať na hráčske konto, ktoré je zablokované alebo zrušené.

 12. Organizátor si vyhradzuje právo akékoľvek zneužitie tejto aktivity sankcionovať odňatím bonusu, vylúčením hráča z ďalších marketingových aktivít, alebo až uzavretím hráčskeho konta.

 13. Bonus nie je možné vymeniť za iné tovary a/alebo služby organizátora alebo akejkoľvek tretej osoby. Na bonus nevzniká právny nárok, bonus nemožno vymáhať, a to ani prostredníctvom súdu. Organizátor nehradí hráčom žiadne náklady, ktoré im vzniknú v súvislosti s ich účasťou v marketingovej aktivite a nadobudnutím bonusu. Organizátor nezodpovedá za žiadne škody vzniknuté v súvislosti s neuplatnením, neprevzatím, neprijatím, zrieknutím sa, resp. nevyužitím bonusu. Organizátor nie je zodpovedný za funkčnosť internetového spojenia, ani za žiadne služby, ktoré neprevádzkuje sám alebo za pomoci spolupracujúcich tretích osôb.

 14. Bonus je predmetom dane z príjmov v zmysle § 8 ods. 1 písm. i) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov; daň hradí hráč, s výnimkou bonusu v hodnote neprevyšujúcej sumu 350 eur (slovom tristopäťdesiat eur), ktorý je v súlade s § 9 ods. 2 písm. m) vyššie uvedeného zákona o dani z príjmov oslobodený od dane. Ak hodnota bonusu presiahne sumu 350 eur (slovom tristopäťdesiat eur), do základu dane daňovníka sa zahrnú len príjmy presahujúce určenú sumu. Hodnotu bonusu oznámi organizátor hráčovi pri nadobudnutí bonusu.

 

Tabuľka č. 1: Odmeny za body pre Lotériový vernostný bonus

Výška získaných bodov na stávky v číselných lotériách v ukončenom kalendárnom mesiaci

Zodpovedajúca výška bonusu na číselné lotérie 

0 – 9 999 bodov

0 eur

10 000 – 19 999 bodov

5 eur

20 000 – 39 999 bodov

12 eur

40 000 – 59 999 bodov

25 eur

60 000 – 119 000 bodov

40 eur

120 000 – 199 999 bodov

80 eur

200 000 – 299 999 bodov

130 eur

300 000 – 499 999 bodov

200 eur

500 000 a viac bodov

350 eur


V. Porušenie podmienok aktivity

Ak hráč nesplní alebo poruší podmienky uvedené v týchto pravidlách, stráca nárok na účasť v aktivite, resp. na bonus. Organizátor má právo bonus hráčovi nepripísať v prípade, ak hráč nesplnil alebo porušil niektoré z ustanovení týchto pravidiel.

VI. Osobné údaje

Organizátor aktivity spracúva osobné údaje hráča v súlade so zákonom  122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Účasťou v tejto aktivite hráč súhlasí so spracúvaním svojich osobných údajov  organizátorom v informačnom systéme Marketing. Podľa § 15 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej tiež „Zákon“) organizátor informuje hráča, že jeho osobné údaje budú spracúvané pre účely účasti v tejto aktivite a aktívneho informovania o  organizátorovi, produktoch a službách organizátora a iných subjektov.

Poskytnutie osobných údajov hráčom je dobrovoľné a bez následkov, pričom budú spracúvané údaje v rozsahu: meno, priezvisko, adresa trvalého bydliska, emailová adresa, telefónny kontakt a informácie súvisiace so zaslanými dátami.

Spracúvanie získaných údajov bude uskutočňované po dobu 5 rokov od  hráčovej poslednej uskutočnenej transakcie v rámci lotériových a stávkových služieb organizátora. Po uplynutí stanovenej doby budú spracúvané osobné údaje anonymizované v súlade so Zákonom.

V mene organizátora môže osobné údaje  hráča spracúvať spoločnosť EASIT s.r.o., IČO: 29293171, registrovaná pod spisovou značkou C 71715 vedená na Krajskom súde v Brne, so sídlom Čechyňská 417/9, 602 00 Brno, Česká republika v zmysle Zákona označená ako sprostredkovateľ. Osobné údaje hráča môžu byť poskytnuté tretím stranám výhradne v súlade s platnou legislatívou. Zoznam tretích strán je uvedený na www stránkach organizátora.

Podľa § 28 Zákona má  hráč právo na základe písomnej žiadosti požadovať:

a) informácie o tom, či sú alebo nie sú osobné údaje o ňom spracúvané,

b) informácie o spracúvaní jeho osobných údajov,

c) presné informácie o zdroji jeho osobných údajov,

d) zoznam jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

e) opravu alebo likvidáciu svojich osobných údajov, ktoré sú neaktuálne, skončil účel ich spracúvania alebo pri ich spracúvaní došlo k porušeniu zákona.

Ustanovenie § 28 Zákona obsahuje aj ďalšie práva hráča, ktoré si môže uplatniť.

VI. Zverejnenie pravidiel aktivity

Tieto pravidlá aktivity budú zverejnené na www.etipos.sk a zároveň dostupné u organizátora tejto aktivity.

VIII. Reklamácie

 1. Ak nebude hráčovi po splnení požadovaných podmienok bonus priznaný, má možnosť uplatniť reklamáciu, obsahujúcu identifikačné údaje hráčskeho konta a popis problému, najneskôr do 15 dní od vzniku nároku na tento bonus.

 2. Hráč uplatňuje reklamáciu prostredníctvom e-mailu (https://www.etipos.sk/Issues/CreateIssue.aspx). Takéto podanie reklamácie musí hráč potvrdiť následným doporučeným listom zaslaným na adresu prevádzkovateľa: TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s., Brečtanová 1, 830 07 Bratislava 37.

 3. Dátumom rozhodujúcim pre posúdenie plynutia začiatku reklamačnej lehoty je dátum podania listu na pošte.

 4. Výsledok reklamačného konania písomne oznámi TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s., tipujúcemu na adresu, ktorú uvedie v liste, ktorým si uplatnil reklamáciu. Rozhodnutie organizátora je konečné.

IX. Osobitné a záverečné ustanovenia

Účasť v aktivite je dobrovoľná, hráč ju môže kedykoľvek odvolať na http://podpora.etipos.sk/servicedesk/customer/portal/7 . Účasťou v aktivite vyjadruje hráč svoj súhlas s pravidlami aktivity podľa týchto pravidiel aktivity a zaväzuje sa ich dodržiavať v plnej miere.

Organizátor si vyhradzuje právo rozhodovať o všetkých otázkach týkajúcich sa aktivity podľa vlastného uváženia a vyhradzuje si tiež právo v odôvodnených prípadoch kedykoľvek, bez náhrady, jednostranne obmedziť, odložiť, prerušiť, zmeniť alebo zrušiť aktivitu a jej pravidlá.

Organizátor aktivity si vyhradzuje pre prípady podozrenia z porušovania pravidiel aktivity, najmä pre prípady podvodného konania v rozpore s dobrými mravmi a získavania bonusu v rozpore s podmienkami alebo dobrými mravmi, zneužívania mechanizmu a výhod aktivity, právo hráča vylúčiť z aktivity a právo hráčovi bonus neposkytnúť, a to aj so spätnou účinnosťou. Organizátor aktivity si vyhradzuje právo podľa vlastného uváženia vylúčiť z aktivity ktoréhokoľvek hráča, ktorý porušil a/alebo porušuje „Všeobecné obchodné podmienky upravujúce vzťah medzi prevádzkovateľom a hráčom“ zverejnené na https://www.etipos.sk/Player/UserAgreementRaw.aspx.

 

Chcem hrať

Spoločnosť TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s. využíva za účelom zlepšovania svojich služieb technické a funkčné cookies, cookies jazykového nastavenia, cookies špecifickej funkcionality a analytické cookies, pričom používaním tejto webovej stránky vyjadrujete svoj súhlas s ich využívaním. Bližšie informácie o jednotlivých cookies nájdete v nastavení Vášho prehliadača, kde si môžete nastavenie cookies kedykoľvek zmeniť. Viac informácií.